การศึกษาแบบรูปและจำนวนวิธีการเดินทางทั้งหมดบนตารางขนาดnxnช่อง โดยที่ไม่ผ่านเส้นทแยงมุมโดยใช้โปรแกรมGSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา อภิสกุลชาติ, อัจฉราภรณ์ อัศวภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เชิงการจัดเป็นสาขาที่มีการศึกษาเรื่องการนับ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้จัดทำมีความสนใจในการหาจำนวนแบบรูป และความสัมพันธ์ของจำนวนแบบรูปกับขนาดของตารางnxnช่อง จึงมีการหารูปแบบทั้งหมดด้วยโปรแกรมGSP และนำจำนวนรูปแบบมาหาความสัมพันธ์เพื่อหาสูตรในการคำนวณ