การศึกษาแบบจำลองการแพร่กระจายตัวของไฟป่าโดยเซลลูลาร์ออโตมาตาหกเหลี่ยมและรูปแบบการสร้างรังของผึ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก เรืองธรรม, พัชริกา หมอกต้ายซ้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิพงษ์ ประทุมมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)ศึกษาแบบจำลองการแพร่กระจายตัวของไฟป่าโดยใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาหกเหลี่ยม

2)เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลองการกระจายตัวของไฟป่าและรูปแบบการสร้างรังของผึ้ง