การศึกษาแผ่นฟิล์มนาโนเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรียาภัทร กาฬหว้า, แพรวิภา ทองปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์แก้ปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากกการปนเปื้อนของน้ำมัน เนื่องจากในปัจจุบันเกิดวิกฤตปัญหามลพิษทางน้ำจำนวนหลายแห่ง ซึ่งการปนเปื้อนของน้ำมันในน้ำเป็นหนึ่งในมลพิษทางน้ำ น้ำมันเกิดขึ้นจากการทำความสะอาดสิ่งสกปรก การถ่ายเทน้ำมันและไขมันทิ้งจากสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากน้ำมันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ละลายน้ำจึงทำให้เกิดแผ่นฟิล์มเคลือบปกคลุมผิวน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เลือกเซลลูโลสจากผักตบชวามาทำเป็นแผ่นฟิล์มนาโนเซลลูโลส ซึ่งสามารถดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียได้ มาใช้ในการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากกการปนเปื้อนของน้ำมัน จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงให้ความสนใจศึกษา 1) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดคลอริกที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปเซลลูโลสเป็นไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส 2) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการสกัดไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส 3) เพื่อศึกษาวัฏจักร แช่เยือกแข็งและละลายสลับกันที่มีผลต่อการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์มนาโนเซลลูโลส 4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียของแผ่นฟิล์มนาโนเซลลูโลส