การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุดูดซับที่ทำจาก Magnetic graphene oxide สำหรับแยกไอออนโลหะหนักจากแหล่งน้ำ ในรูปเม็ดและเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทวัส วภักดิ์เพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แกรฟีนออกไซด์ถูกนำไปศึกษาอย่างกว้างขวางเนื่องจากการมีความเสถียรสูงและความสามารถในการทำปฎิกิริยาของหมู่ฟังก์ชันกับสารอื่นๆบนพื้นผิวของแกรฟีนออกไซด์ ซึ่งนำมาปรับใช้กับการดูดซับไอออนโลหะหนักและ

สารอื่นๆในแหล่งน้ำ ในที่นี้จะมีการใช้ผงแม่เหล็กหรือ เฟอร์ไรต์เข้ามาผสมกับแกรฟีนออกไซด์เป็น Magnetic graphene oxide และ สังเคราะห์ในรูปของเม็ดซึ่งถูกขึ้นรูปโดยการนำไปรวมกับ สารละลายไคโตซาน และ สังเคราะห์ในรูปของเส้นโดยใช้การขึ้นรูปด้วยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้า(Electrospinning) จากโพลีสไตรีน ซึ่งนำมาทำการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยการใช้อุปกรณ์ดังนี้ SEM(Scanning Electron Microscope), FT-IR(Fourier Transform Infrared Spectroscopy) และ VSM(Vibrating Sample Magnetometer) และการดูดซับคอปเปอร์(II)ไอออนของ Magnetic graphene oxideในรูปของเม็ดและเส้นใยถูกตรวจสอบโดยใช้เครื่อง UV-Vis Spectroscopy