การพัฒนาและทดสอบอายุการเก็บรักษาสูตรของเหลว (Oil-based formulation) เชื้อราไตรโตเดอร์มา (Trichoderma sp.) เพื่อเป็นสารขีวภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูผา สุวรรณเอนก, นิธิกร พูนเดชาลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์, ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรรมเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของประเทศไทย มีเกษตรกรประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก และ ทุกๆปีมักจะมีการระบาดของเชื้อราและจุลินทรีย์ก่อโรค การใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อต้าน(Biocontrol Agent) จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพสูตรของเหลว(Oli – based formulation) เชื้อไตรโคเดอร์มา(Trichoderma sp) เพื่อเป็นสารชีวภัณฑ์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา(Trichoderma sp.) โดยเก็บรักษาในสารละลายที่มีส่วนผสมของน้ำมัน กลีเซอรอล สาร Emulsifier สารลดแรงตึงผิว ทดสอบปริมาณของเชื้อทุกๆ 15 วัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้มีอายุการเก็บรักษาและใช้งานที่ยืนยาว คงความสามารถในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อก่อโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

การทดลองแสดงให้เห็นว่า Trichoderma Filtrate 30 ml + Paraffin oil (28.06 x 108 CFU/ml) และ Formulation ของ Trichoderma Filtrate 20 ml + Paraffin (oil 26.40 x 108 CFU/ml) เป็น Formulation ของ Paraffin oil มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Formulation อื่นๆ

และจากผลการทดลอง Formulation ที่มีประสิทธิภาพในด้านอายุการเก็บรักษามากที่สุดคือ Paraffin oil และตามด้วย Soybean oil ในทั้งสองการทดลอง