อุปกรณ์ช่วยกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินธร ผาไชย, ภูริชญา น่วมจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนใหญ่แล้วจะเกิดอาการกล้ามเนื้อลีบตามมาด้วย เพื่อป้องกันอาการกล้ามเนื้อลีบทางผู้จัดทำจึงสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งจะช่วยในการลดเวลาของผู้ดูแลและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยเอง ซึ่งมีขอบเขตในการจัดทำอุปกรณ์ขึ้นเพื่อนผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ยังสามารถขยับกล้ามเนื้อได้ด้วยตัวเองเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ซึ่งอุปกรณ์มีหลักการทำงานคือเมื่อผู้ป่วยออกแรงไปที่อุปกรณ์แล้ว กลไกภายในอุปกรณ์จะทำงานและส่งแรงที่ผู้ป่วยออกแรงไปยังpiezoelectric sensor แล้วจะทำการวัดค่าและเก็บข้อมูลนำมาประมวลผลแล้วส่งผลออกไปทางการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยทราบพัฒนาการของตนเองในแต่ละครั้ง