อุปกรณ์จับเวลาใต้น้ำด้วยตนเอง สำหรับกีฬาว่ายน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรินทร์ พันธ์ศรี, ณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาที่ตัดสินคะแนนจากเวลาที่ได้จากการแข่งขันจริง จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรง และมีความแม่นยำสูงในการจับเวลา ในปัจจุบัน การจับเวลาที่นักกีฬาว่ายน้ำได้ทำการแข่งขันนั้น ใช้กรรมการเป็นผู้จับเวลา ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากเวลาจริงที่นักกีฬาทำได้ คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาในข้อนี้ จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์จับเวลาใต้น้ำของกีฬาว่ายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำและเที่ยงตรงในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น