แผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัตกิยา ไกรณรา, ณัฐมน มั่นคง, เกวลิน สุขไกว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้าวตอกที่มีลักษณะเบา มีความพรุนสูงและประกอบด้วยแป้งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบสูง พบว่าข้าวตอกเมื่อนำข้าวตอกจากข้าวเหนียวขาวที่มีลักษณะเป็นโฟมละเอียด อ่อนนุ่ม มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น Activated Carbon ด้วยปฏิกิริยาเคมี โดยเกิดปฏิกิริยา Activation จะได้เป็นคาร์บอนรูพรุนที่ไม่ยุบตัว การดัดแปลงข้าวตอกมวล 10 g ทำปฏิกิริยาเคมีด้วย H2SO4ปริมาตร 7 cm3 จะเพิ่มพื้นที่ผิวว่องไว activated surface area มีลักษณะเป็นโพรง ที่มีคุณสมบัติค่าการดูดซับไอโอดีนได้ดีที่สุด มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์สูง 869.63 มิลลิกรัมต่อกรัม ( ถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ 1,247 mg/g และพื้นที่ผิว BET เท่ากับ 1,214.52 m2/g ) แต่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกกว่า มีรูพรุนแบบผสม จึงสามารถดูดซับโมเลกุลของสารอินทรีย์ต่างๆได้ดีและสามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิห้องและที่ช่วงอุณหภูมิสูง เมื่อนำไปผสมกับโฟมยางพาราคอมพาวด์จึงทำให้มีประสิทธิในการดูดกลิ่นและกระจายกลิ่นได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีรูพรุนหลายขนาดที่เกิดจากรูพรุนของโฟม และรูพรุนของถ่านข้าวตอกกัมมันต์ จึงทำให้ปลดปล่อยสารอินทรีย์ ได้อย่างต่อเนื่อง ในการทดสอบนำยูจินอลมาหยดลงในแผ่นล่อแมลงถ่านข้าวตอกกัมมันต์ - โฟมยางพาราคอมพาวด์ ในอัตราส่วนระหว่าง น้ำยางสด : ถ่านข้าวตอกกัมมันต์ 83.35 : 0.4โดยมวล พบว่าสามารถล่อแมลงวันทองได้ดี ไม่สิ้นเปลืองยูจินอล ในการทดสอบหยดกลิ่นยูจินอลลงบนแผ่นดูดซับเพียง 5 หยด สามารถดึงดูดแมลงให้เข้ามาในภาชนะดักได้ ลดการสิ้นเปลืองยูจินอลได้ และเมื่อหยดสารสกัดจากดอกปาล์มตัวผู้ลงไป สามารถดึงดูดให้ด้วงงวงปาล์มน้ำมันเข้ามาผสมเกสรได้มากกว่าช่อดอกตัวเมียที่ไม่ได้ใช้กลิ่นล่อ ทำให้อัตราการติดผลสูงขึ้น37.22 % กลิ่นที่ถูกกักเก็บในแผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางคอมพาวด์ สามารถกระจายกลิ่นได้ยาวนานกว่า 4 วัน จึงเป็นการประหยัดสารเคมี วิธีใช้คือการนำแผ่นล่อแมลงไปติดบนดอกปาล์มตัวเมีย จะทำให้ด้วงงวงปาล์มน้ำมันมาที่ดอกปาล์มตัวเมียเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น