โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบสารกั้นสีจากแป้งจากและกาวกระถินแทนสารกั้นสีจากน้ำเทียนสำหรับเขียนผ้าบาติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา วงษ์เสือ, กัญญลินทร์ ดำนิล, ณฐมน ต.สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หฤทัย เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในกระบวนการการผลิตผ้าบาติกมีการใช้น้ำเทียนหรือพาราฟินเป็นสารกั้นสีพบว่าเทียน และขี้ผึ้งที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนั้น มีสารที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเเละสิ่งเเวดล้อม โดยอาจก่อให้เกิดภูมิเเพ้ หืบหอบซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกทั้งต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากในการซักล้างซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งต้องผ่านกระบวนการต้มเพื่อขจัดเทียนออกโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองประสิทธิภาพของสารกั้นสีจากแป้งจากและกาวกระถินเพื่อทดแทนการใช้สารกั้นสีจากน้ำเทียนสำหรับเขียนผ้าบาติกในโครงงานนี้จะนำแป้งจากและกาวกระถินมาผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างแป้งจากต่อกาวกระถินที่มีประสิทธิภาพในการกั้นสีสูงสุด