แผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัตกิยา ไกรณรา, ณัฐมน มั่นคง, เกวลิน สุขไกว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้าวตอกซึ่งมีลักษณะเบา มีความพรุนสูงและประกอบด้วยแป้งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบสูง พบว่าเมื่อนำข้าวตอกจากข้าวเหนียวขาวที่มีลักษณะเป็นโฟมละเอียด อ่อนนุ่ม มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น Activated Carbon ด้วยปฏิกิริยาเคมี โดยเกิดปฏิกิริยา Activation จะได้เป็นคาร์บอนรูพรุนที่ไม่ยุบตัว การดัดแปลงข้าวตอกมวล 10 g ทำปฏิกิริยาเคมีด้วย H2SO4ปริมาตร 7 cm3 จะเพิ่มพื้นที่ผิวว่องไว activated surface area มีลักษณะเป็นโพรง ที่มีคุณสมบัติค่าการดูดซับไอโอดีนได้ดีที่สุด มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์สูง 869.63 มิลลิกรัมต่อกรัม ( ถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ 1,247 mg/g และพื้นที่ผิว BET เท่ากับ 1,214.52 m2/g ) แต่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกกว่า มีรูพรุนแบบผสม จึงสามารถดูดซับโมเลกุลของสารอินทรีย์ต่างๆได้ดีและสามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิห้องและที่ช่วงอุณหภูมิสูง เมื่อนำไปผสมกับโฟมยางพาราคอมพาวด์จึงทำให้มีประสิทธิในการดูดกลิ่นและกระจายกลิ่นได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีรูพรุนหลายขนาดที่เกิดจากรูพรุนของโฟม และรูพรุนของถ่านข้าวตอกกัมมันต์ จึงทำให้ปลดปล่อยสารอินทรีย์ ได้อย่างต่อเนื่อง ในการทดสอบนำยูจินอลมาหยดลงในแผ่นล่อแมลงถ่านข้าวตอกกัมมันต์ - โฟมยางพาราคอมพาวด์ ในอัตราส่วนระหว่าง น้ำยางสด : ถ่านข้าวตอกกัมมันต์ 83.35 : 0.4โดยมวล โดยพวกเรามีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในการช่วยผสมเกสรดอกปาล์มน้ำมัน ให้สามารถมีอัตราการติดผลที่เพิ่มขึ้นจากวิธีธรรมชาติ โดยแนวคิดที่ได้การข้าวตอกมาเป็นวัสดุในการเก็บและกระจายกลิ่นเนื่องจากได้พบข้อมูลว่าคนไทยสมัยโบราณนำข้าวตอกมาเก็บกลิ่นร่ำ กลิ่นดอกไม้ให้สามารถเก็บให้หอมได้นาน แต่ได้สังเกตพบว่ารูพรุนของข้าวตอกยุบตัวได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ จึงได้คิดหาวิธีการในการให้โพรงที่อยู่ในข้าวตอกไม่ยุบตัวลงไปอีก

การทดลอง

การทดลองที่ 1 เราได้ทำการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเตรียมข้าวตอกจากเมล็ดข้าวพันธุ์ต่าง ๆ

จุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตข้าวตอกที่มีความพรุนสูง

การทดลองที่ 2 เราได้ศึกษาการเตรียมถ่านข้าวตอกกัมมันต์โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตคาร์บอนที่มีความพรุนสูง

การทดลองที่ 3 เราได้ศึกษาการทำแผ่นกระจายกลิ่น

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาวิธีการขึ้นรูปวัสดุเป็นแผ่นกระจายกลิ่น

การทดลองที่ 4 เราได้ศึกษาการล่อด้วงงวงปาล์มน้ำมันด้วยแผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาหาอิทธิพลของแผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์ที่มีผลต่อการล่อด้วงงวงปาล์มน้ำมัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โดยจากการทดลองเราคาดหวังว่าแผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน-โฟมยางพาราคอมพาวด์ จะสามารถกระจายกลิ่นและสามารถล่อแมลง เพื่อช่วยในการผสมเกสรดอกปาล์มน้ำมันได้