การพัฒนาชุดสื่อการสอนสำหรับลดการแสดงพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วสวัตติ์ โต๊ะเอียด, พงศกร มั่นคง, บุญญิสา แก้วเนื้ออ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรฮานา มนูญดาหวี, ณัฎฐา กั่วพานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงาน เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับลดการแสดงพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติก มีที่มาจาก ออทิสติก (Autistic) หรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorders: ASD) คือ ภาวะระบบประสาททำงานซับซ้อน โรคนี้เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้านคือ ด้านสังคม การพูดหรือด้านภาษาและพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิธีการสร้างชุดสื่อการสอน และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอน ต่อการลดการแสดงพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติก

การสร้างสื่อการสอนถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การออกแบบแอพพลิเคชั่น 2.การออกแบบพื้นสำหรับเล่น 3.การออกแบบเกมเขาวงกต โดยนำไปทดลองเด็กออทิสติกในระยะเตรียมพร้อม (อายุระหว่าง 7-10 ปี) ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสตูล จำนวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1.เป็นนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้พิเศษ จังหวัดสตูล ซึ่งมีภาวะออทิสติก 2.มีอายุระหว่าง 7-10 ปี 3.มีความสามารถ ฟังคำสั่งง่ายๆ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้ 4.ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมการทดลอง 5.สามารถเข้าร่วมการทดลองตามที่ผู้จัดทำโครงงานกำหนด โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรม การเดินเขย่งเท้า การเดินโยกตัวไปมา การกระโดดสลับขา และการหมุนรอบตัวเอง มีค่าเฉลี่ยที่ลดลงตั้งแต่หลังการทดลอง จนไปถึงระยะติดตาม