ปลอกแขนกระตุ้นไม่ให้หลับใน ของผู้ขับขี่ยานพาหนะและนักเรียนในขณะเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพร ภุมรินทร์, ดารกา แซ่ลิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ปลอกแขนกระตุ้นสติ มีจุดประสงค์จัดเพื่อศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันอาการหลับของนักเรียนขณะเรียนและลดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะที่มีสาเหตุจากการหลับใน โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และใช้ Pulse Sensor Amped วัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งชีพจรขณะหลับและขณะตื่นจะมีความแตกต่างกัน นำค่าความต่างที่ได้มาคิดเป็นร้อยละ และมาเขียนชุดคำสั่ง ตรวจจับอ่านค่านำไปประมวลผลและส่งสัญญาณไปแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด 4 มิลลิแอมแปร์เป็นการกระตุ้นเตือนให้ตื่น โดยติดตั้งปลอกแขนกระตุ้นสติบริเวณแขนซึ่งมีอัตราการเต้นของชีพจรชัดเจนที่สุดและไม่เกิดอันตราย ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน พบว่า ช่วยให้นักเรียนไม่หลับขณะเรียน และขณะขับขี่ยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ83.33 ของกลุ่มตัวอย่าง