การศึกษาประสิทธิภาพสารดูดซับความชื้นของซิลิกาที่สกัดจากแกลบเพื่อใช้กับโถดูดซับความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารวี ฐิติเมฆินทร์, อริยพร ลิ้มกมลทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารดูดซับความชื้นที่ได้สามารถใช้กับโถดูดซับความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำเพราะผลิตจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เหมาะสมที่จะนำมาใช้แทนสารสังเคราะห์ และสามารถนำมาใช้ได้ในห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยขนาดเล็กตามโรงเรียนต่างๆ