การศึกษาประสิทธิภาพฟิล์มชีวภาพจากชานอ้อยที่มีอินดิเคเตอร์ในการบอกความเน่าเสียของเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ เชาว์มงคลชัยยา, นัชชา คำสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพชีวภาพจากชานอ้อยที่มีอินดิเคเตอร์ในการบอกความเน่าเสียของเนื้อหมู โดยฟิล์มชีวภาพจากชานอ้อยสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และอินดิเคเตอร์จากกระเจี๊ยบแดงสามารถบอกความเป็นกรด-เบส สามารถใช้ในการทดสอบความเน่าเสียของเนื้อหมูได้โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสี โดยมีการขั้นตอนในการทำการทดลองทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการผลิตฟิล์มชีวภาพที่มีส่วนผสมของอินดิเคเตอร์ โดยแบ่งการทดลองเป็น 12 ชุดการทดลอง ที่มีกลีเซอรอลและสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงเป็นตัวแปรต้น และสารละลายคาร์บอกซีเมทิลเป็นตัวแปรควบคุม สามารถทดสอบประสิทธิภาพได้โดยการทดสอบทางกายภาพ ทางเชิงกล และการเปลี่ยนสีของฟิล์ม ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มชีวภาพที่มีอินดิเคเตอร์ในการเปลี่ยนสีเมื่อประยุกต์ใช้กับเนื้อหมู โดยนำฟิล์มที่ดีที่สุดจากตอนที่ 1 มาทดสอบการเปลี่ยนสีกับเนื้อหมูเทียบกับเนื้อหมูที่ไม่มีสิ่งใดมาห่อหุ้ม ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณสารก่อฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลจากชานอ้อยที่มีอินดิเคเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง ซึ่งมีปริมาณสารก่อฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเป็นตัวแปรต้น ทดสอบประสิทธิภาพโดยการทดสอบทางกายภาพ ทางเชิงกล และการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม