การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากดอกเบญจมาศ เพื่อยับยั้งการเจริญของลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร สนองคุณ​, วสุ ศรีจักร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดพืชวงศ์ตระกูล"ดอกเบญจมาศ" ว่ามีประสิทธิภาพกำจัดลูกน้ำยุงหรือไม่