กรีนฟิล์มเพคตินจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ อินทเจียด, ศิรประภา กรายเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสำเร็จรูป ที่ทำจากพลาสติก ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันที่ต้องการความเร่งรีบมากขึ้น เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำพลาสติกบริโภคได้จากเปลือกทุเรียน เนื่องจากมีปริมาณการทิ้งจำนวนมากมาก มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ ได้ทำการสกัดเพคตินด้วยกรดชนิดต่างๆ พบว่าการสกัดด้วยกรดอะซิติกสามารถสกัดเพคตินออกจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากตำแหน่งเปลือกสีขาวได้มากที่สุด สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือ สารละลายกรดอะซิติกเข้มข้นที่ 0.05 โมลาร์ที่อุณหภูมิ 80 – 100 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ตกตะกอนด้วยเอทนอลนาน 7 วัน ล้างเพคตินให้เป็นเพคตินบริสุทธิ์ด้วยอะซิโตน ทำการพัฒนาเพคตินให้เป็นแผ่นไบโอพลาสติก ที่มีสมบัติเชิงกล เชิงเคมี และเชิงชีวภาพที่เหมาะสม โดยการนำเพคตินจากเปลือกทุเรียนมาคอมพาวด์ด้วยสารแทนนินจากเปลือกมังคุดในอัตราส่วนต่างกัน เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ คือ ใช้เพคตินจากเปลือกทุเรียน 2 กรัม สารสกัดจากเปลือกมังคุด 4 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มความเหนียวทนต่อแรงฉีกขาด แผ่นฟิล์มที่ได้นี้สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จึงมีประสิทธิภาพในการยืดอายุอาหารได้ และสามารถกระจายตัวได้เมื่ออยู่ในน้ำร้อน