กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำโดยอาศัยการระเหยและการควบแน่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพล ถ้ำจันทร์, นันท์นภัส สุวรรณอำภา, กมลพรรณ จันทร์แสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์