การบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวโดยใช้สาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกิตตา สะอาดแก้ว, อภิศชญานันท์ คำแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการขยายตัวของฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวเป็นจำนวนมาก การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกุ้งขาวจากแบบธรรมชาติ มาจนถึงปัจจุบันที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีและสารเคมีต่างๆมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาว ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแบบนี้หากขาดระบบการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงกุ้งขาวส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพน้ำมากที่สุด ปัญหาคุณภาพน้ำมีความสัมพันธ์กับสารที่เจือปนอยู่ในน้ำซึ่งเป็นสารมาจากกระบวนการเลี้ยงกุ้งขาว หากขาดระบบการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวเราจึงมีแนวคิดที่จะนำสาหร่ายพวงองุ่นมาใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง

เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าสาหร่ายพวงองุ่นจะมีการดึงสารอาหารต่างๆเช่น แอมโมเนีย และไนไตรท์ มาใช้ในการเจริญเติบโต และในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งมีปริมาณสารอาหารดังกล่าวที่สาหร่ายพวงองุ่นสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เราจึงมีแนวคิดที่จะบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยการนำสาหร่ายพวงองุ่นมาเลี้ยงในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง และให้สาหร่ายพวงองุ่นดึงสารอาหาร เช่น แอมโมเนีย และไนไตรท์ เพื่อลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ในน้ำทิ้งจากบ่อกุ้ง