การศึกษาผลของเมทาแลกซิลต่อการสร้างน้ำยางในต้นยางพาราปกติและต้นยางพาราที่มีอาการหน้ายางแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญามาศ แก้วเทพ, ศะตายุ มณีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพผลของเมทาแลกซิลต่อการสร้างน้ำยางในต้นยางพาราปกติและต้นยางพาราที่มีอาการหน้ายางแห้ง โดยวิเคราะห์จากปริมาณซูโครส ปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส และปริมาณ yield พบว่า ต้นยางพาราปกติที่ได้รับสารเมทาแลกซิลจะมีปริมาณซูโครส ปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส และปริมาณ yield เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นยางพาราปกติที่ไม่ได้รับสารเมทาแลกซิล และ ต้นยางพาราที่มีอาการหน้ายางแห้งที่ได้รับสารเมทาแลกซิล ปริมาณซูโครสและปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัสลดลง แต่ปริมาณ yield เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นยางพาราที่มีอาการหน้ายางแห้งที่ไม่ได้รับสารเมทาแลกซิล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพืชมีการนำไปสังเคราะห์น้ำยาง จากการเกิดปฏิกิริยา IPP condensation ของโมเลกุล จะทำให้ฟอสเฟตหลุดออกไปในไซโทพลาสซึมมากขึ้น ซึ่งคือส่วนของน้ำยาง ส่งผลให้ปริมาณอนินทรีย์ฟอสเฟตอยู่ในเซลล์น้ำยางมากขึ้น เมื่อเซลล์บาดเจ็บต้นยางก็จะสูญเสียไซโทพลาสซึม ทำให้ต้นยางเกิดกระบวนการ regeneration ส่งผลให้เกิดการ metabolism ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อปริมาณซูโครสที่อยู่ในเซลล์ลดลง จะแปรผกผันกับปริมาณอนินทรีย์ฟอสเฟต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในต้นยางพาราปกติ พอได้รับ

เมทาเเเลคซิลเเล้ว อัตราการ metabolism สูงขึ้น จึงไปสัมพันธ์กับการที่ปริมาณ yield เพิ่มขึ้น