นวัตกรรมสร้างแผ่นสไลด์บางด้วยมินิไมโครโทม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยา หอมหวล, จิณณพัต ฟองลมุล, สุตาภัทร ทรัพย์สุริต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น, สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมสร้างแผ่นสไลด์บางด้วยมินิไมโครโทม