คอนโดขวดน้ำเพื่อการเลี้ยงหอยนางรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรภัทร เพียรวรรณวณิช, ปัณณธร วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์, พุฒิพงศ์ จาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเพิ่มผมผลิต และลดต้นทุนในการเลี้ยงหอยนางรมโดยการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบโจทย์ในปัจจุบัน และสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่ให้เกิดและโยชน์สูงสุด โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นคอนโดขวดน้ำเพื่อการเลี้ยงหอยนางรม และการพัฒนาการเลี้ยงหอยนางรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น