การศึกษาประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรที่มีสารยูจีนอลในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium spp.ในข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา สุขศรี, จิณณ์กมล ประกอบไวทยกิจ, ธนภรณ์ พรวญหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์