การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติมา พุ่มชม, โยษิตา ลักษณะวิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มยุรี เซนักค้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการรับ และปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุ ความเสถียรของคลื่นขณะรับและปล่อยสัญญาณ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ออกแบบ และสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide เปรียบเทียบราคาต้นทุนของสิ่งประดิษฐ์เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide ที่ผลิตกับการจ้างพนักงานบรรยายเสียงบนรถราง ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการรถรางนำเที่ยวในจังหวัดเมื่อใช้เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide

ผลของการศึกษาศึกษาลักษณะการรับ และปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุ ความเสถียรของคลื่นขณะรับ และปล่อยสัญญาณ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า ความเสถียรของคลื่นวิทยุที่ใช้อยู่ในช่วง 433 MHz ระยะทางเฉลี่ยจากจุดปล่อยสัญญาณมายังตัวรับสัญญาณมีระยะทาง 60 เมตร ออกแบบ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide จากการศึกษาพบว่า เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide ตัวเครื่องรับสัญญาณ สามารถรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากเครื่องปล่อยสัญญาณได้ระยะทางเฉลี่ยประมาณ 60 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขณะนั้น และสามารถบรรยายสถานที่ได้ 5 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส เปรียบเทียบราคาต้นทุนของสิ่งประดิษฐ์เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide ที่ประดิษฐ์กับการจ้างพนักงานบรรยายเสียงบนรถราง จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการผลิตเครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide มีราคา 2,514 บาท ใน 30 วัน สรุปราคา 83.8 บาท/วัน อัตราการจ้างพนักงานบรรยายเสียงบนรถรางใน 30 วัน คือ 1,000 บาท/วัน การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการรถรางนำเที่ยวในจังหวัด เมื่อใช้เครื่องบรรยายเสียงอัจฉริยะ CHS Smart Guide สรุปภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.53