เครื่องตรวจจับก๊าซหุงต้ม IOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสิษฐ์ ใช้ศรีทอง, ณพล ภัทรศีลสุนทร, ชานุเดช เมืองบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องตรวจจับก๊าซหุงต้มจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันก๊าซหุงต้มที่เป็นอันตรายเนื่องจากเป็นก๊าซไวไฟและเป็นก๊าซไร้กลิ่น เครื่องตรวจจับก๊าซหุงต้มเป็นการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ในการตรวจจับก๊าซหุงต้มและใช้บอร์ด Arduino ในการส่งข้อมูล Output ออกมาเป็นเสียงเตือนและส่งออกมาผ่านอินเตอร์เนตทางแอพพลิเคชั่น Line เพื่อเตือนภัยผู้ใช้งานก่อนที่อันตรายจะเกิดขึ้น