การหาเชื้อใน Anopheles หรือการหาเชื้ออมาลาเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรอามาลีนา กาแต, สวรินทร์ สายหยุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลินศรี กานต์ชนาพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://z-p3-cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/60311103_372404773386550_2096880270304083968_n.pdf/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2.pdf?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHPW1VM9tzK5ubB0bxxJW7ZENdUjENe1RMrg7YyXFP5HBVJjeX6RpQiFbDrW9VlTmqvWGEQbFm7lsJ74ERlOdZXmn628NlQ_5Mg_6UFlO8AbQ&_nc_oc=AQkoNkX9s_IaMBsiAUvaQujLnagstF_EQ_0eAqNFE47nyqDBr54gKx9d80jg24F0lww&_nc_ht=z-p3-cdn.fbsbx.com&oh=f5106acd4363bd1e3d01c58d4bbb046c&oe=5D820378&dl=1