การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงเชิงบวกและเสียงเชิงลบในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลตามสถานการณ์กับการประมวลผลทางอารมณ์และสมาธิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษพัชร วงค์ขวัญ, ณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล, วสนานนท์ วงศ์สุรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตนา วงศ์ต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า เสียงในสภาพแวดล้อมมีผลต่อการประมวลผลทางอารมณ์และสมาธิที่เกิดขึ้นใน Amygdala อย่างไร งานวิจัยนี้จึงแบ่งเสียงในสภาพแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภท คือ เสียงเชิงบวก (positive sound) คือ เสียงที่สามารถลดความวิตกกังวลได้ โดยใช้เสียงธรรมชาติเป็นตัวแทนของเสียงเชิงบวก และเสียงเชิงลบ (negative sound) คือ เสียงที่เพิ่มความวิตกกังวล รวมทั้งเพิ่มความเครียดให้กับผู้ฟัง โดยใช้เสียงบนท้องถนนเพื่อแสดงถึงเสียงเชิงลบ การทดลองนี้ศึกษาผลการทดลองจากอัตราการตอบถูกต้อง และเวลาที่ใช้ในการตอบของอาสาสมัครขณะทำ Flanker task