การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มชีวภาพดัดแปลงบรรจุสารสกัดจากหมาก ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Micrococcus luteus เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพต้านแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธฤตวัน ทองสถิตย์, ปณต มิ่งขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มชีวภาพดัดแปลงที่บรรจุสารสกัดจากหมาก ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Micrococcus luteus ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของอาหาร และผลไม้โดยนำเมล็ดของหมากมาสกัดด้วยตัวทำละลาย และศึกษาฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ และฟิล์มดัดแปลง ด้วยวิธี Paper disc diffusion เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพต้านแบคทีเรีย