การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายย้อมยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาภัทร แสนโสม, ธนวิชญ์ อยู่พุก, ธัญญภูมิ หนองทุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์, อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายย้อมยางพารา ด้วยการนำยางพารามาเพิ่มคุณสมบัติที่หลากหลายอาทิเช่น การกันน้ำและความชื้น ความยืดหยุ่น และความทนให้แก่ผ้าฝ้าย เพื่อให้ผ้าฝ้ายสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา โดยกระบวนการย้อมยางพารา ต้องหาอัตราส่วนของความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำยางพาราและทดสอบประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายที่ย้อมจากน้ำยางพารา โดยในอัตราส่วนความเข้มข้นทางผู้จัดทำได้แบ่งถึง 5% 10% 15% และ 20% ในการย้อมกับผ้าฝ้ายที่ผ่านการทำความสะอาดมา เมื่อได้ผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยยางพาราก็จะนำมาทดสอบประสิทธิภาพของผ้าฝ้าย โดยทดสอบการกันน้ำโดยใช้เครื่อง Spray Test การทดสอบสมบัติของเส้นด้ายมีจำนวนสองรายการคือ การยืดตัวของผ้าฝ้าย ความแข็งแรงของผ้าฝ้าย โดยใช้เครื่องมือเครื่อง Yarn Twist Testing Machine และเครื่อง Tensile Testing Machine ในด้านการทดสอบการดูดซึมน้ำจะใช้เครื่องมือ เครื่องทดสอบการดูดซึมน้ำ จากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสุดท้ายจะนำผ้าฝ้ายที่ย้อมยางพารามาดูโครงสร้างอย่างละเอียดของผ้าโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scaning Electron Microscope : SEM)