การศึกษารูปแบบการสั่นสะเทือนของใยแมงมุมสู่การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูผา โชครวย, สิงหราช ชะลูด, กิตติพงษ์ พรมสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ เสนาใหญ่, มะลิวัลย์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใยแมงมุมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความแข็งแรงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ แมงมุมใช้คุณสมบัตินี้ในการดักจับเหยื่อที่มีความแข็งแรงมากกว่าแมงมุมหลายเท่า โครงสร้างของใยแมงมุมมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบมีความสามารถในการรับแรงดันได้แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้หลากหลายรูปแบบเช่นกัน โครงงานนี้สนใจศึกษารูปแบบการสั่นสะเทือนของใยแมงมุม โดยเริ่มจากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของใยแมงมุม ได้แก่ มอดูลัสของความยืดหยุ่น การน้ำความร้อน การนำไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความถี่ธรรมชาติ ข้อมูลจากสมบัติทางกายภาพจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจวัดสัญญาณต่างๆ