การศึกษาสมการไส้เดือนสู่การพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ของยานสำรวจดาวเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตม์ โชคชัย, บุญญพร ไชยสัจ, กัญญ์ณัชชา สุดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ เสนาใหญ่, มะลิวัลย์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนเพื่อหารูปแบบการเคลื่อนที่แล้วอธิบายด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า สมการไส้เดือน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการเคลื่อนที่ของยานสำรวจดาวเคราะห์