การพัฒนาชุดตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียนจากปริมาณน้ำตาลซูโครสในก้านทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิน คุณมงคลวุฒิ, จิราภา เกียรติกูลขจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษา จีนเจนกิจ, ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลซูโครสในก้านทุเรียนและเพื่อพัฒนาชุดตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียน เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่สามารถตรวจวัดความสุกได้ยากจำเป็นต้องผ่าออกมาดูเนื้อข้างในเท่านั้น หรือต้องใช้ประสบการณ์ในการดู ทำให้ถ้าเก็บเกี่ยวทุเรียนในขณะที่ยังอ่อน หรือยังแก่ไม่เต็มที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ รสชาติในการบริโภค ทำให้อาจจะกระทบภาพลักษณ์ของทุเรียนเมื่อจำหน่าย โดยปัจจุบันพบว่าปริมาณซูโครสที่อยู่ในก้านทุเรียนที่มีอายุมากขึ้นจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยทางคณะผู้จัดทำโครงงานนำวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณซูโครส โดยการใช้เอนไซม์ที่จำเพาะเจาะจงต่อซูโครสซึ่งให้ผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลที่ความเข้มสีจะสัมพันธ์กับปริมาณซูโครส มาใช้ในการพัฒนาชุดตรวจวัดความสุกของทุเรียนจากปริมาณน้ำตาลซูโครสในก้าน ซึ่งนอกจากจะสามารถทำได้ง่ายโดยบุคคลทั่วไปและมีราคาถูก วิธีนี้จะสามารถตรวจวัดระดับความสุกของทุเรียนขณะที่ยังอยู่ที่ต้นได้โดยไม่ต้องตัดออกมาจากต้นเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวทุเรียนในระดับความสุกที่ต้องการได้