การพัฒนาชุดคิทตรวจสอบไวรัสตับอักเสบซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวิตา ทวีอมรรัตน์, มงกุฏเพชร โคตรสาขา, นวรัตน์ ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรส่วนใหญ่ในโลกเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ซึ่งจะมีอัตราการติดเชื้อสูงมากในประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้ติดเชื้อบางคนจะไม่แสดงอาการดังนั้นการติดต่อส่วนใหญ่จึงเกิดจากการถ่ายเลือด และการใช้เข็มที่ไม่ปลอดภัยร่วมกัน ชุดทดสอบอิโมโนโครมาโตกราฟิกนี้สามารถวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบซีได้ อีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก ประหยัด มีความว่องไวและประสิทธิภาพสูงโดยการใช้กระบวนการ ELISA คณะผู้จัดทำได้ค้นพบแอนติบอดี 2 ชนิดที่มีความจำเพาะต่อ Core แอนติเจนในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยใช้โครงสร้างสามมิติของแอนติเจน แอนติบอดี และโครงสร้างแอนติเจนที่จับกับแอนติบอดี ในขั้นตอนแรกผู้จัดทำได้ทำการเลี้ยงเซลล์ E.coli (BL21) เพื่อให้ได้มาซึ่งแอนติเจนและแอนติบอดี ซึ่งภายในการทดลองนี้จะมีแอนติบอดีทั้งหมด 12 โคลน จากนั้นจึงนำทั้ง 12 โคลนนี้มาตรวจสอบโดยใช้กระบวนการ dot-ELISA ในการตรวจสอบการแสดงออก และกระบวนการ indirect ELISA ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการจับกันของแอนติเจนและแอนติบอดี จากผลการทดลองจะได้แอนติเจนจำนวน 2 โคลนที่มีประสิทธิภาพและการแสดงออกสูงสุดซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นชุดทดสอบต่อไป