การสกัดสารประกอบฟีนอลเเละเเทนนินจากเปลือกมะพร้าวเพื่อนำมาผลิตกาวเเทนนินฟอร์มาลย์ดีไฮด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บูรพรรดิ ชัยศิริพานิช, จิรเดช อ่อนแช่ม, อริย์ธัช สมประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลูกมะพร้าวเป็นพืชที่มีเปลือกไม้มากทำให้มีส่วนประกอบของฟีนอลเเละเเทนนินมากจึงเหมาะสมที่จะนำส่วนของมะพร้าวที่เหลือจากการใช้ประโยชน์มาใช้ในการสกัดสารฟีนอลเเละเเทนนินเพื่อนำมาผลิตเป็นกาวแทนนินฟอร์มัลดีไฮด์