การวิเคราะห์และการจําแนกกระดูกสันหลังส่วนคอที่ผิดปกติด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญสิตา หลักคำ, จุฑามาศ แก่นกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การวิเคราะห์และการจําแนกกระดูกสันหลังส่วนที่ผิดปกติด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.) เพื่อออกแบบโค้ด Machine Learning ในการวิเคราะห์และการจําแนกกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ 2.) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพและความแม่นยําในการวิเคราะห์และการจําแนกกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ 3.) เพื่อพัฒนาเป็นปัญญาประดิษฐ์

สําหรับการวิเคราะห์และการจําแนกกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ โดยใช้ข้อมูลX-ray คอมพิวเตอร์ บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอข้อ

ที่1ถึงข้อที่7 นำเข้าสู่โปรแกรมRoboflow ในการวิเคราะห์และจำแนกกระดูกสันหลังส่วนคอ จากนั้นจะสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมYolov5 โดยใช้ภาษา Python เพื่อสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ในการจำแนกกระดูกสันหลังของมนุษย์ที่ปกติและผิดปกติจากภาพที่ผ่านการประมวลผล