การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยใช้ภาพ X-ray ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินวัชร คะอังกุ, กฤตณัฐ กินะรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ และพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทางคอมพิวเตอร์ โดยนำรูปภาพจากเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เพื่อง่ายต่อการทำงานของคณะแพทย์และอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหรือย่นระยะเวลาในการทำงานของแพทย์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนในการวินิจฉัยมะเร็งจากภาพแสกนที่มีความแม่นยำ