เกมเพื่อการเรียนรู้ระบบเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา ทรัพย์คง, บวรพจน์ ศรีวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษณีย์ น้อยศรี, เสาวณี ณัฎฐประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย เป็นโปรแกรมเกมที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป 2) สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้ใช้งาน โดยสร้างในรูปแบบเกมสองมิติ มุมมองบุคคลที่ 3 ผ่านโปรแกรม Unity ตัวเกมนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการดำเนินกิจการร้านค้าขนาดเล็ก โดยผู้เล่นจะใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรวมไปถึงการวางแผนในการเล่นเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดจากาภาวะต่างๆ ภายในเกมที่ได้ออกแบบวางแผนไว้ กลุ่มตัวอย่างในการทดลองได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน โดยการนำโปรแกรมเกมที่ได้พัฒนาให้กลุ่มทดลองเล่นเกม และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเล่นเกมและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ("X" ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)