เกม อัศวินปราบขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มหัศพจน์ พงษ์พานิช, ศตพร หากิจจา, ทิวากร สีมาเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Rubbit The Garbage Slayer game จุดมุ่งหมายเพื่อการรณรงณ์การคัดแยกขยะ มอบความรู้ให้กับเด็กๆเพราะเกมเป็นสื่อที่ดีต่อการดึงดูดความสนใจต่อเด็กได้ดีและสามารถสอนข้อเสียของขยะให้มีความเข้าใจง่ายต่อการศึกษามี กลุ่มของข้าพระเจ้า จึงได้คิดค้นโครงงานที่เน้นทางด้านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กทั้งในเรื่องการทิ้งขยะให้ลงถัง แยกขยะ และช่วยให้เด็กมีความสนใจนการเรียนรู้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ทำโครงงานนี้ขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เด็กๆและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย