การศึกษาประสิทธิภาพในการลดสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของ เมล็ด ก้านใบ ใบ ของมะขามและกระถิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา ถาวร, ชนะพงษ์ ยอดรัก, บัวสิริ แช่มช้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ปณต สมคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพในการลดสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของเมล็ด ก้านใบ ใบของมะขามและกระถิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของเเทนนินในสารสกัดของเมล็ดและก้านใบของมะขามและกระถินและศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเเทนนินในใบและก้านใบของมะขามและกระถินในการลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำโดยทำการวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินในเมล้ดและก้านใบของมะขามและกระถินตามวิธีการของ Van-Burden and Robinson,(1981) หลังจากนั้นนำสารสกัดที่มีปริมาณแทนนินสูงไปวิเคราะห์หาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ สำหรับผลการศึกษายังอยู่ในระหว่างดำเนินการ