การศึกษาประสิทธิภาพเถ้าลอยผสมดินในการผลิตเซรามิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิพย์ ดวงมณี, กัลยารัตน์ วังแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ บุญยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตเซรามิกนั้นมีราคาต้นทุนสูงเนื่องจากการขุดดินขาวและดินดำมาใช้นั้นต้องมีการใช้เครื่องขุดเจาะและมีการเติมสารเคมีเพื่อให้ดินกระจายตัวได้ดีอีกทั้งยังมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับความต้องการจึงมีราคาสูง และเนื่องจากความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งและการหดตัวต่ำ จึงต้องการหาสิ่งที่สามารถนำมาลดราคาต้นทุน แต่ความแข็งแรงและการหดตัวได้เทียบเท่ากับเซรามิกทั่วไป สิ่งนั้นคือเถ้าลอย ซึ่งเกิดจากการเผาหินลิกไนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้าและเกิดเถ้าถ่าน เป็นสารประเภท Pozzolan มีสารประกอบหลักคือ Silica และ Alumina ซึ่งมีความแข็งแรงไม่หดตัวง่าย และราคาถูกเนื่องจากจังหวัดลำปางมีการเผาหินลิกไนต์มากต่อวันจึงมีปริมาณมากส่งผลให้ราคาถูก ซึ่งเถ้าลอยและดินขาวมีคุณสมบัติคล้ายกัน คือ เป็นผงละลายน้ำได้สามารถผสมเข้ากันโดยไม่มีการแบ่งตัว และมีสารประกอบหลักคือ silica ซึ่งทำให้เซรามิกแข็งแรงขึ้น ดังนั้นจึงต้องการศึกษาการนำเถ้าลอยมาผลิตเซรามิก โดยการทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพการทำเซรามิกจากเถ้าลอย โดยศึกษาเกี่ยวกับการหดตัว ความแข็งแรง น้ำหนัก เป็นต้น มีขั้นตอนคือนำน้ำดินมาผสมเถ้าลอย รอให้ขึ้นรูป นำไปเผาและตรวจสอบ อัตราส่วนดินแห้ง:เถ้าลอย 98.5 : 1.5 97.5 : 2.5 และ 95.0 : 5.0 มีผลการทดลองดังนี้ เซรามิกที่นำเถ้าลอยในอัตราส่วนเท่าไหร่ มีความหดตัวน้อย มีความแข็งแรงมาก มีน้ำหนักปานกลางมีประสิทธิภาพดีที่สุด