การใช้ Machine Learning เพื่อจำแนกและพัฒนาลายผ้าไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริพล สุทธิวรรณา, ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์, กฤษดา ทวีศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คเณศ สุเมธพิพัธน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้าไทย เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจินตนาการของคนไทย และยังสามารถนำมาปรับใช้นุ่งห่มในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ผ้าไทยนั้นเป็นงานอดิเรกของหญิงไทยทั่วทั้งประเทศในอดีต ซึ่งก็ทำให้พบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศไทย ก่อให้เกิดความสำคัญทั้งในเรื่องความรักชาติ ความภาคภูมิใจ เเละ พัฒนาเศรษฐกิจของคนไทย

Machine Learning เป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการนำสถิติมาประยุกต์ เพื่อให้โปรแกรมมีความสามารถที่จะ ”เรียนรู้” เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์เมื่อใส่ข้อมูลนำเข้ามาได้

ทางข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผ้าไทย และมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ลายผ้าไทย เพื่อจำแนก และสร้างลายผ้าไทยที่ถูกสร้าง และสร้างสื่อที่จะคอยประสานผ้าไทยทั้งกับเยาวชนรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการศึกษา เพื่อเพิ่มการส่งออกของผ้าไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน