การพัฒนาน้ำยารักษาสภาพการมีชีวิตของละอองเรณูแคคตัส (Gymnocalycium) ด้วยสารสกัดน้ำลอกกาวไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวลี เหมืองน้อย, บงกชมาศ ปันซางคอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบองเพชรสกุล Gymnocalycium เป็นกระบองเพชรที่ได้รับความนิยมในการเพาะปลูก เนื่องจากมีดอกสีสันสวยงาม และมีหลายเฉดสีทำให้ได้รับความนิยมจากนักเพาะเลี้ยง มีการผสมข้ามสายพันธุ์(เศรษฐมันต์ กาญจนกุล. 2550)เพื่อสร้างสีสันให้กับกระบองเพชรอย่างมากมายอย่างไรก็ตามพบปัญหาสำคัญคือกระบองเพชรดังกล่าวมักมีการบานของดอกไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ละอองเรณูไม่เจริญไปพร้อมกับความพร้อมของออวุลทำให้การประสบความสำเร็จในการผสมเกสรต่ำ เช่น ช่วงที่ตัวผู้บาน ดอกตัวเมียก็จะอ่อนเกินไป การรักษาสภาพละอองเรณูเพื่อใช้สำหรับการผสมเกสรจึงมีความสำคัญ และที่ผ่านมามีการพัฒนาสำหรับรักษาสภาพหลากหลายชนิด แต่ยังมีข้อจำกัด เช่น มีราคาแพงตลอดจนอายุการเก็บรักษาสั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาผลของสารสกัดน้ำลอกกาวไหมซึ่งเป็นโปรตีนเซริซิน(สมหญิง ชูประยูร.2559)ที่สามารถเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ได้(มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์) โดยที่ผ่านมายังไม่มีรายงานการนำสารดังกล่าวมาใช้ ในการรักษาสภาพละอองเรณูมาก่อน แต่ด้วยคุณสมบัติการเป็นบัฟเฟอร์ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าน่าจะนำมาใช้แทนกันได้ จึงพัฒนาโครงงานนี้ขึ้น