การพัฒนาระบบโคมไฟลดผลกระทบจากพฤติกรรมการบินเล่นไฟของแมลงชีประขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์กมล ศรีวิไชย, ปัณณวิชญ์ ธีรนันท์พัฒธน, วริสรา รักเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงชีปะขาว (Ephoron ookaewae) เป็นแมลงที่มีพฤติกรรมการบินไล่ไฟภายหลังการโผล่พ้นน้ำ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยริมน้ำและผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโคมไฟลดผลกระทบจากพฤติกรรมการบินเล่นไฟของแมลงชีประขาว โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการบินเล่นแสงของแมลงชีประขาว พบว่าแมลงชีประขาวมีเริ่มบินขึ้นมาเล่นแสงไฟในช่วงที่มีความเข้มแสงต่ำกว่า 12,000 ลักซ์ และอุณหภูมิต่ำกว่า 28 องศาเซลเซียส โดยบริเวณแหล่งน้ำที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน มีความหนาแน่นของประชากรแมลงชีประขาวแตกต่างกัน โดยหากมีค่าความชื้นสูงขึ้นและอุณหภูมิต่ำจะทำให้ความหนาแน่นของแมลงชีประขาวที่บินมาเล่นไฟและหยุดบินในช่วงเวลาเช้า การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแสงสีต่อพฤติกรรมการบินเล่นไฟของแมลงชีประขาว โดยเปรียบเทียบแสงไฟสีต่างๆ ได้แก่ สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลืองและสีแดง พบว่าแสงสีเขียวทำให้แมลงชีประขาวบินเข้าหาน้อยที่สุด รองลงมาคือ แสงสีเหลือง แสงสีน้ำเงิน แสงสีแดงและแสงสีม่วง ตามลำดับ การทดลองสุดท้ายได้พัฒนาระบบโคมไฟลดผลกระทบจากพฤติกรรมการบินเล่นไฟของแมลงชีประขาว โดยนำแสงสีเขียวที่แมลงชีประขาวบินมาเล่นไฟน้อยที่สุดและค่าสภาวะที่แมลงชีประขาวบินมาเล่นไฟ มาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเปลี่ยนสีไฟ เพื่อให้ในช่วงเวลาที่มนุษย์กำลังดำเนินกิจวัตรประจำวันมีแมลงชีประขาวรบกวนน้อยลงและเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้วยังมีแสงสว่างเพื่อให้แมลงชีประขาวมาบินเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์ตามวงจรชีวิตได้ต่อไป โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการรบกวนของแมลงท้องถิ่นของคนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และช่วยให้แมลงชีประขาวยังดำรงชีวิตตามวงชีพได้ต่อไป