การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสุกของไข่ที่ต้มด้วยเตาไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา แส้ประเสริฐสม, พราวพิราศ ลิ้มเเก้วสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิตา ทวีกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสุกของไข่ที่ต้มด้วยเตาไมโครเวฟมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไข่ กำลังไฟ อุณหภูมิ มวล และระยะเวลาที่ส่งผลต่อการสุกของไข่ โดยใช้กำลังไฟของไมโครเวฟ 300, 450, 600, 700 และ800 วัตต์ ต้มไข่เบอร์ที่ต่างกัน ได้แก่ ไข่เบอร์0, 1, 2, 3 และ4 วัดขนาดความกว้างและยาวของไข่ก่อนต้มด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ต้มไข่ด้วยปริมาตรน้ำที่ 800 มิลลิลิตร ระยะเวลาในการต้มไข่ตามระดับความสุกของไข่จากไข่ลวก ไข่เกือบสุก ไปจนถึงไข่สุก วิเคราะห์รูปทรงจากนั้นจึงชั่งไข่ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลก่อนและหลังการต้มแล้วถ่ายรูป นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลพบว่า ขนาดของไข่ มวล กำลังไฟ และระยะเวลาไม่มีผลต่อการสุกของไข่ แต่กำลังไฟและระยะเวลามีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิจะส่งผลต่อระดับความสุกของไข่ดังนี้ไข่ลวกที่กำลังไฟ 300-800 วัตต์ ใช้เวลาในการต้ม 4-10 นาที ไข่เกือบสุกใช้เวลาในการต้ม 5-12 นาที ไข่สุกใช้เวลาในการต้ม 5-14 นาที จากการทดลองสังเกตได้ว่าเมื่อกำลังไฟเพิ่มสูงขึ้นเวลาในการต้มจะลดลงและระดับการสุกของไข่ที่อุณหภูมิใกล้เคียงกันจะสุกในลักษณะเดียวกัน โดยจากแบบสำรวจความชอบระดับความสุกของไข่ พบว่าผู้คนส่วนใหญ่ชอบระดับความสุกของไข่ลวกอยู่ที่อุณหภูมิ 59-70 องศาเซลเซียส ไข่เกือบสุกที่อุณหภูมิ 66-76 องศาเซลเซียส ไข่สุกที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เมื่อหาสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกับเวลาที่กำลังไฟ 300-800 วัตต์ พบว่ามีค่า R-squared เข้าใกล้ 1ซึ่งทุกกราฟมีความสัมพันธ์กันสูง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำกับเวลาของกำลังไฟ 700 วัตต์ มีค่า R2 = 0.9973 ซึ่งมากกว่าการต้มไข่ที่กำลังไฟอื่นๆดังนั้นการต้มไข่ด้วยกำลังไฟ 700 วัตต์ สามารถกำหนดระดับความสุกของไข่และเวลาที่ใช้ต้มได้แม่นยำกว่าและใช้เวลาในการต้มน้อยทำให้ประหยัดเวลาในการต้มไข่โดยมีสมการความสัมพันธ์ดังนี้ y = 7.5001x+52.167 เมื่อ y แทนอุณหภูมิน้ำที่ได้จากการต้ม x แทนเวลาที่ใช้ และช่วงเวลา 4-5 นาที ได้ไข่ลวก 5-6 นาที ได้ไข่เกือบสุก 6-8 นาที ได้ไข่สุก