การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพความคมชัดของภาพที่ฉายบนฉากรับภาพโฮโลแกรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรนันท์ กรวิจารศิลป์, พิมญาดา นิลวรรณา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการสร้างภาพโฮโลเเกรมอย่างง่าย พบว่าภาพที่เกิดขึ้นบนฉากรับภาพโฮโลเเกรมมีความแตกต่างจากภาพต้นฉบับในเรื่องของความคมชัดของภาพ รายงานนี้จึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคมชัดของภาพที่ถูกฉายบนฉากรับภาพโฮโลแกรม โดยจะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความหนาของฉากรับภาพที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร และ 4มิลลิเมตร องศาในการวางฉากรับภาพได้แก่โดยวางมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา และความหนาแน่นของสารที่นำไปใส่ในฉากรับภาพโฮโลแกรมได้แก่ น้ำ เรซิน และแผ่นอะคริลิคที่ไม่ใส่สาร ซึ่งจะทำการทดลองโดยการวัดค่าแสงจาก lux meter และค่า R G B จากโปรแกรม Procreate จากนั้นทำการเปรียบเทียบ บันทึกค่า และนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับ เพื่อหาประสิทธิภาพของค่าความคมชัดที่เปลี่ยนไปเมื่อภาพถูกฉายลงบนฉากรับภาพโฮโลเเกรม ทางผู้จัดทำคาดว่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคมชัดของภาพโฮโลเเกรมจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความคมชัดของภาพโฮโลแกรมเพื่อพัฒนาด้านการฉายภาพ 3มิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆต่อไป