การศึกษาผลกระทบของเเรงเหวี่ยงที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลดิศ จันดา, ปภพ จวนสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยการปลูกพืชกลับหัวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการปลูกพืชกลับหัวเพื่อให้พืชงอกลงไปตามแรงโน้มถ่วง พบว่าพืชที่ปลูกตามแรงโน้มถ่วงนั้นเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่ปลูกแบบธรรมดา นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงมีผลต่อการเจริญเติบโตและการงอกของพืช ทางคณะผู้จัดทำจึงอยากที่จะศึกษาถึงผลกระทบต่างๆของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงศึกษาโดยปลูกพืชลงในเครื่องเหวี่ยง ซึ่งจะสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองได้ โดยจะปลูกในแรงเหวี่ยงที่ต่างกัน ซึ่งพืชที่เลือกนำมาใช้คือถั่วเขียว เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่ใช้เวลาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปลูกขึ้นได้ง่าย ทำให้สามารถสังเกตผลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว แล้วจึงนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการปลูกถั่วเขียวแบบธรรมดา เพื่อหาว่าแรงโน้มถ่วงประดิษฐิ์(แรงเหวี่ยง)มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตต่างๆของถั่วเขียวอย่างไร