แผ่นเหยียบวัดขนาดเท้าเพื่อคำนวณหาเบอร์รองเท้าและคำนวณหาเบอร์ของเสื้อจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ บุญนี, ภูริภัส เรืองขจร, สิรวิชญ์ ยิ้มศรวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้เสื้อผ้าและรองเท้าไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มที่ใส่เพื่อให้ความอบอุ่นและให้ความปลอดภัย

แก่ร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องประดับที่ใส่เพื่อร่วมงานสังคม เป็นเครื่องบ่งบอกความชอบและรสนิยมของ

ผู้ใส่ ทุกวันนี้เสื้อผ้าและรองเท้าจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อมากกว่าแต่ก่อน สังเกต

ได้จากการที่ผู้ผลิตรองเท้าและเสื้อผ้าส่วนใหญ่หันมาใส่ใจความนิยมด้านแฟชั่น และหันมาศึกษารสนิยมส่วน

ใหญ่ของผู้คนมากขึ้น นอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่ยังสนใจที่จะเลือกซื้อโดยการหารูปแบบที่ชอบก่อนที่จะเลือกหา

ขนาดและเบอร์ที่เหมาะสมกับตนเองด้วยซ้ำ และจากพฤติกรรมการเลือกหารองเท้าและเสื้อผ้าจากรูปร่าง จาก

สีและการตกแต่งที่ถูกใจตนเองทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบเบอร์ ไม่ทราบขนาดของเสื้อผ้าและรองเท้าที่

เหมาะสมกับตนเอง จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการวัดขนาด และเสียเวลาในการหาเบอร์ที่เข้ากับขนาดของ

ตนเอง ซึ่งในปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่มักจะมีบริการวัดตัวกับวัดขนาดของเท้าและนำไปเปรียบเทียบหาเบอร์

หรือไซส์ที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกของลูกค้าอยู่แล้ว แต่การวัดขนาดตัวและวัดขนาดของเท้าในปัจจุบันนั้น

เป็นวิธีการวัดที่ใช้มาเนิ่นนานและไม่มีการพัฒนา ทำให้ไม่มีความสะดวกสบายและเป็นการสิ้นเปลืองเวลา

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ผู้จัดทำสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถวัดขนาดและความยาวของ

เท้าเพื่อนำมาใช้คำนวณหาเบอร์รองเท้าได้ในเวลาที่รวดเร็ว และมีความสะดวกสบายมากขึ้น และจากการที่

ผู้จัดทำได้ศึกษาผลงานของเลโอนาร์โด ดา วินชีในภาคกายวิภาคศาสตร์ที่อธิบายองค์ความรู้ด้านกายวิภาค

มนุษย์ผ่านทางภาพที่รู้จักกันในนามของ วิทรูเวียนแมน ซึ่งสามารถบอกความสัมพันธ์ต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้

โดยสังเขปได้เช่น ความยาวรอบคอ เป็นครึ่งหนึ่งของความยาวรอบเอว ความยาวของเท้าเป็นหนึ่งในหกของ

ความสูงของร่างกายเป็นต้น ทำให้คณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆในร่างกายของมนุษย์และตั้ง

สมมุติฐานว่าส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กัน

คณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดฝ่าเท้ากับขนาดส่วนอื่นๆของร่างกายมนุษย์เช่น

ความยาวรอบอก หรือความยาวลำตัวเป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประดิษฐ์แผ่นเหยียบวัดขนาดเท้าเพื่อ

คำนวณหาเบอร์รองเท้าและคำนวณหาเบอร์ของเสื้อ