แผ่นฟิล์มไคโตซานที่เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยเซลลูโลสจากผักบุ้งไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา บุญช่วย, ประไพวรรณ จันทร์แก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ทองล่อน, จิรพร กิติยายาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์ฟิล์มไคโตซาน-เซลลูโลสจากธรรมชาติเพื่อนำไปทำเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผล โดยสกัดเซลลูโลสจากผักบุ้งไทย ที่เกิดตามแม่น้ำลำคลองด้วยวิธีการต้มด้วย alkaline และฟอกด้วย H2O2 และตรวจสอบความเป็นเซลลูโลสโดยการดูลักษณะสัณฐานนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แล้วขึ้นรูปแผ่นฟิล์มโดยละลายไคโตซานในกรดอ่อน แล้วผสมเซลลูโลสที่ได้จากผักบุ้งไทยที่ความเข้มข้น 1%(w/v) , 2.5%(w/v) , 5%(w/v) และ 10%(w/v) แล้วตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มโดยใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานบริสุทธิ์เป็นชุดควบคุม ดังนี้ อัตราการแพร่ผ่านไอน้ำ และการทนต่อแรงดึง เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผลที่มีคุณภาพดีกว่าแผ่นฟิล์มไคโตซานบริสุทธิ์