แผ่นเหยียบวัดความยาวเท้าอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมเพื่อคำนวณไซส์รองเท้าไซส์เสื้อและความยาวรอบอกโดยความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ บุญนี, สิรวิชญ์ ยิ้มศรวล, ภูริภัส เรืองขจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคน ในปัจจุบันผู้คนใส่ใจในการเลือกซื้อเครื่องแต่ง

กายมากขึ้นทําให้ตลาดของเครื่องแต่งกายมีการเติบโตมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาสินค้า

พัฒนาร้านค้า รวมไปทั้งพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ คณะผู้จัดทําจึงทําการประดิษฐ์แผ่นเหยียบอัตโนมัติ

ขนาดกะทัดรัดซึ่งสามารถใช้คํานวณไซส์รองเท้า ไซส์เสื้อ และขนาดรอบอกจากการใช้ infrared sensors

หลายตัว ที่ถูกควยคุมโดย Arduino board ในการวัดความยาวเท้าเพื่อส่งค่าให้โปรแกรมที่เขียนโดย python

คํานวณเป็นไซส์รองเท้าในระบบไซส์ US และ UK ยิ่งกว่านั้นจากการที่เราเก็บความสัมพันธ์ทางคณิตศาตร์ของ

ความยาวเท้า น้ําหนัก และรอบอกของนักเรียนชายอายุ 13-18ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กัน เราจึงได้สร้าง

สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเท้า น้ําหนัก และรอบอกขึ้นมาคือ y = 0.8975x + 0.5149w + 29.196

โดย y แทนความยาวรอบอก x แทนความยาวเท้า และ w แทนน้ําหนัก ทําให้ทําให้สิ่งประดิษฐ์ของเราสามารถ

คํานวณไซส์เสื้อและความยาวรอบอกได้ นอกจากนี้เพื่อความสายงามและภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน เราได้ทําการ

สร้าง interface ของ program ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความสวยงามขึ้นมาอีกด้วย เราเชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์

ของเราจะทําให้การเลือกไซส์ของเสื้อและรองเท้าทําได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งยังช่วยลดความเสียหายของ

สินค้าที่เกิดจากการทดลองสวมใส่ ลดการสัมผัสตัวสินค้าซึ่งทําอาจทําให้เกิดความสกปรกได้มากขึ้นและเชื่อว่า

สิ่งประดิษฐ์ของเราสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นให้กับแบรนด์หรือร้านค้าได้อีกด้วย