สมบัติและสูตรในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมไบเซนตริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชค โชคทวีชัยสกุล, จิรกิตติ์ บรรลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตตรา บุญรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปหลายเหลี่ยมไบเซนตริก คือ การสร้างรูปหลายเหลี่ยมสัมผัส โดยแต่ละด้านของรูปหลายเหลี่ยมใดๆ สัมผัสกับ

วงกลมด้านในและจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมใดๆ สัมผัสกับวงกลมด้านนอก รูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมทั่วไป

จัดเป็นไบเซนตริก ในงานของเรานี้ เราได้ศึกษาสมบัติและสูตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมไบเซนตริก