สมการรูปทั่วไปในการหาค่าของอนุกรมกำลังที่มีสัมประสิทธิ์เป็นพหุนามเลอจองค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา คุ้มตลอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังษณานันท์ อินทรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมการรูปทั่วไปในการหาค่าของอนุกรมกำลังที่มีสัมประสิทธิ์เป็นพหุนามเลอจองค์